Gramàtica per escriure millor

És essencial crear textos ben estructurats, que vehiculin les idees de manera clara i ordenada. En elaborar un text, s’han de tenir en compte tots els components que el confeccionen. El text conforma un teixit complex que inclou un seguit d’aspectes que van més enllà de la simple correcció ortogràfica. Dos aspectes fonamentals que cal tenir en compte en l’elaboració d’un text són les propietats textuals i les qüestions de tipus gramatical.

 

En aquesta secció recollim un seguit d’activitats a l’entorn de les tres propietats textuals, cohesió, coherència i adequació, i també s’inclouen alguns errors gramaticals recurrents en els textos acadèmics.

Els exercicis parteixen d’errors extrets de produccions escrites d’alumnes de secundària, batxillerat i primers cursos de graus universitaris. Un cop els alumnes hagin localitzat l’error, hauran d’identificar amb quina propietat textual es relaciona i, tenint en compte quin aspecte fa que el text no sigui reeixit, hauran de proposar una esmena. A més d’una proposta de correcció, es proporcionen un conjunt de pautes i consideracions perquè el docent pugui guiar el procés de revisió i reelaboració del text.