Gramàtica per reflexionar

En aquesta secció presentem un seguit d’exercicis basats en l’estratègia dels “parells mínims”. Es tracta de seqüències que, tot i ser gairebé idèntiques, mostren divergències subtils que evidencien diferències sintàctiques rellevants (les quals, al seu torn, poden determinar, en alguns casos, la gramaticalitat o la agramaticalitat d’un enunciat, un canvi de significat, etc.). L’interès d’aquest tipus d’activitats és el de focalitzar l’atenció de l’estudiant en aquells aspectes específics de la gramàtica que es vulguin treballar. El treball amb aquesta metodologia parteix del plantejament de “petits problemes” en els quals s’han aïllat determinades variants perquè l’alumne les analitzi minuciosament per mitjà dels recursos i estratègies experimentals que el domini natiu de la llengua li atorga. En aquest sentit, doncs, es tracta d’exercicis que requereixen que l’alumne no només hagi de seleccionar una opció vàlida, sinó que reflexioni sobre les diferències entre els elements del parell mínim i treballi amb diferents opcions, aproximacions, etc. a les dades, que li permetin entendre la naturalesa de les variables aïllades i el funcionament del sistema lingüístic.

Si t’interessa el treball per parells mínims i vols rebre més informació per rebre una formació sobre aquesta i altres metodologies de treball de la gramàtica a l’aula, posa’t en contacte amb nosaltres fent clic aquí.